Around the Beis Medrash 12/07/17

zaki moskovitz, dovid cohen
yossi ehrenfeld
yosef bender, rabbi silver
yaakov weinstein, r shlomo drenk
yaakov kammers chabura
shalom greens chabura
rueven tepper,
rabbi yaari giving shiur
rabbi glazer, akiva brotski
r' zevi hoffstedder,
moishe krengles chabura
dovid tillim, rabbi albert
chesky wurtsburgers chabura
chaim schorrs chabura
avigdor gelmans chabura
avi shippers chabura
aryeh broders chabura
, yaakov kammer