Around the Beis Medrash 01/04/18

daniel shaffel, yosef begun
bentzi shaefer, rabbi wohgelernter
avreich,dovid steinman
yoni freidman, yudi nelkenbaum
yitzy mandel, avi zelinger
yisroel mermelstein, rabbi sperling, r' dov ber finkel
yehuda byrons chabura
yaakov bender giving chabura
tzvi perlstein, toivy silver, tuli rubin
shovivim shmuess from rabbi shveitzer
sammy weingarten, avreich
rabbi yaari giving shiur
rabbi sompolinsky, rabbi orange
rabbi sarabroski, zevi hoffstedder
rabbi meir simcha sperling
r' joe gordon, yitchak benayon
mr kammer, yaakov kammer, rabbi glaze, toivy silver, doni leff
moshe segelman, chaim dovid rodruigez perreira
harav yonoson sacks
happy birthday to ben elby
firts year shabbaton to beit chilkiyah