Around the Beis Medrash 06/08/17

zevi hoffsteder, rabbi leiberman
yaakov weinstein, r' handsler
uriel jaff's chabura
tzvi eli flagler, yisrael moshe abromowitz, rabbi shveitzer
the rosh hayeshiva, tuli rubenstein
the mashgiach, rabbi stark giving a shmooze
shlomo katz, osher chechik
rav gav freidman giving a speech
rabbi sompolinski, shubi tzikovski
rabbi slozki, mordy hallen
rabbi shveitzer, reuven tepper
rabbi grumet, benyamin weiss
Rabbi Draiarsh giving a shiur
rabbi benji, ari spearman
R meir simcha sperling, yisroel mermelstein
IMG_4362
eli wecksler, rabbi leiberman
chaim shorr's chabura
baruch kunstler, yitzy mandel
avi brecher, r' naftoli shatzkes
aryeh goldfedder's chabura
akiva gershan's chabura