Around the Beis Medrash 07/20/17

sruli eisenberg speaking
Rabbi kaminetski giving a shiur at mishmar
dovid steinman speaking at the rosh hayeshivas house
rabbi rosenbaum's shmooze
yaakov weinsteins chabura
r' mati's siyum
ruby schron speaking
20170717_115913
20170717_115936
sruly snyder, aron schick
betzalel brie, reb gershon zacs
avi brecher, rabbi skolnick
yehuda schon, rabbi menachem mushel
avi shipper, r dovid cohen
rabbi ruben, binyomin hersch
yitzi mandel, rabbi glazer
shimshon willick, aryeh brecher
tzvi eli flagler, yisroel moshe abramovitz
rabbi feldman, r' mati, shlomo katz
rabbi wohgelernter, chesky jocelit
yudi nelkenbaum, rabbi kaminetsky
the rosh hayeshiva making a siyum on sefer chovos hatalmidim
zaki moskovitz speaking at the yeshivas siyum
IMG_5961
first years at the yeshivas siyum
harav dovid cohen shlita speaking at the yeshivas siyum
rabbi glazer raffling of cash for bochurim who finished the masechta
dancing at the yeshivas siyum
baruch kunstler, rabbi glazer
harav dovid cohen shlita, the rosh hayeshiva and yosef
end of the year banquet