Around the Beis Medrash 10/26/17

yudi nelkenbaum, yoni friedman
yitzy mandel, chaim dovid perreira
yehuda schon,
tuli rubin, sruly snyder
shmuli lazaar, emanual elyshayov
shimmy holtzer, rabbi shatskes
sammy weingarten,
rabbi sompolinski, shubi tzikofski
r' joe gorden, yonatan tenenbaum
dovid tillim, rabbi albert
dovid shiller, yaakov obadia
benjy kahn, akiva brotski
aron katsenstein,yisroel moshe abramowitz
, yechiel burger
, leib blum
, asher chechick