Around the Beis Medrash 11/16/17

yudi nelkenbaum, yoni friedman
tuli rubin, moshe segelman
toivy silver, the sanse rebbe, the rosh hayeshiva
the rosh hayeshiva giving a chumash shmooze
shmuli mishler, koby seigel
rabbi silver, dovid schorr
r' mati polanski, rafi haboucha
r' emanual, avi shipper
nachi moniker, shimmy holtzer
meir solomons chabura
IMG_0123
daniel glicks chabura
baruch kunstlers chabura
avi fogel, donny eckstein
aryeh goldfedder
, rabbi stern